Занимания по интереси

Стартират заниманията по интереси в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий” с. Коньово

     За втора поредна година ще стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Анкетното проучване за идентифициране на желания, интереси и потребности се осъществи. Обобщени са данните и предстои въвеждане на необходимата информация за търсените и предлаганите от училището дейности в електронната платформа.
    И през  учебна 2019/2020 година групите са 4 на брой за учениците от 1. до 7. клас, гласувани на ПС. Учениците са се насочили към извънкласни дейности в групи по занимания по интереси в зависимост от интересите си. Така се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на природните науки и технологиите, физическото и културно развитие чрез спорта и народните танци.