Е-училище

От учебната 2019/2020 г. използваме електронен дневник
Електронният дневник на ШКОЛО е топ дневникът на българския пазар. Разработван е съвместно с родители, учители, директори и експерти в МОН.
Електронният дневник на ШКОЛО покрива изискванията на Наредба № 8 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование. По-конкретно поддържа следните дневници и реквизити:
Дневници
•    Дневник на група / подготвителна група.
•    Дневник I - III клас
•    Дневник IV клас
•    Дневник V - XII клас
•    Дневник на ЦДО група
Реквизити
•    резултати от обучението (оценки);
•    отсъствия на учениците;
•    теми на часа;
•    седмично разписание на учебните часове;
•    списък на учителите по отделните предмети;
•    общи сведения за учениците (вкл. личен лекар);
•    родителски срещи;
•    сведения за родителите /настойниците/;
•    обща подкрепа за личностното развитие;
•    наложени и отменени наказания;
•    график на контролните и класните работи;
•    отзиви (похвали и забележки);
Дневникът е интегриран с:
•    АдминПро - няма нужда да въвеждате данните от Образец 1, всичко се зарежда автоматично.
•    НЕИСПУО - автоматично генерираме справката с отсъствия за НЕИСПУО.
•    Facebook - може да обвържете вашия Фейсбук профил с профила ви в ШКОЛО. По този начин не се налага да помните допълнителни пароли.
•    Microsoft Office 365 - ако вашето училище е интегрирано с Office 365, то може да влезете със своя Office 365 акаунт и в ШКОЛО.
•    Google G Suite - ако вашето училище е интегрирано с G Suite, то може да влезете със своя G Suite акаунт и в ШКОЛО.