Обществени услуги

Обществени услуги, предоставяни от училището
    

1. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Документи:

2. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Документи:

3. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Документи:

4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Документи:

5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Документи:

6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Документи: