Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През втория срок на учебната 2020/2021 г. училището ще се включи в:

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и
ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими
групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на
уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна
среда.

Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на
умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на
електронно съдържание и др.).

Дейност 5. Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда